Finanţare Europeană Între 1.000.000 şi 6.000.000 Euro Pentru IMM-uri prin POR 2.2

Prezentare Generală

Prin intermediul apelului de proiecte POR 2.2. Pot fi obţinute fonduri nerambursabile cuprinse între 1.500.000 euro şi 6.000.000 euro, de către Întreprinderile Mici şi Mijlocii din mediul Urban şi Întreprinderile Mijlocii din mediul Rural, cu excepţia celor din zona Bucureşti/Ilfov.
Scopul Finanţării Nerambursabile este reprezentat de îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri din sectoarele competitive identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate.

Beneficiari Eligibili

Pot obţine Finanţare Nerambursabilă de până la 6.000.000 Euro prin POR 2.2 întreprinderile care:

 • Au minim 10 angajaţi în bilanţul de la 31.12.2020;
 • Au înregistrat profit din exploatare în 2020;
 • Au minim are minim un an fiscal încheiat;
 • Nu se afla în dificultate (situaţie financiară pozitivă);
 • Stabileşte că locaţie de implementare: mediul urban – întreprinderi mici; mediul rural – întreprinderi mijlocii;
 • Pentru proiectele ce includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, solicitantul deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren şi/sau clădiri): dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
 • Pentru investiţii care includ doar servicii şi/sau dotări şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de închiriere/locaţiune.

Valoarea Finanţării Nerambursabile

 • Finanţare nerambursabilă de minim 1.500.000 Euro – maxim 6.000.000 Euro/beneficiar;
 • Finanţarea investiţiilor prin fonduri nerambursabile se realizează în procente cuprinse între 45 % şi 70%. – În funcţie de tipul de IMM şi regiunea de dezvoltare, conform tabelului de mai jos:
Categoria IMM Regiunea de Dezvoltare Nord  Est Sud Est Sud  Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Întreprinderi Mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprinderi Mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%
 • *unele activităţi/cheltuieli pot fi finanţate în proporţie de 90%, de exemplu: certificare produse, sisteme de management, internaţionalizare.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (dacă proiectul prevede realizarea construcţiilor).
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică (autorizaţii, avize, studii de teren, comisioane, cote, taxe, proiectare şi inginerie, consultanţă); Pentru proiectele care implică lucrări de construcţii care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţa tehnică sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcţii care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţa tehnică, sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază (construcţii, instalaţii, dotări);
 • Active corporale: Echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, instalaţii specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse de regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
 • Active necorporale: brevete, licenţe, mărci, programe informatice, inclusiv instrumente de comercializare online;
 • Cheltuieli pentru organizare de şantier
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4.” Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1.” Construcţii şi instalaţii”

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !