Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (EMFF) Finantare pe larg

Perioada: 2014 – 2020

Buget total : 7.404.000.000 €,

Temeiul juridic:

Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI EUROPEAN privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime privind abrogarea Regulamentului (CE) nr 1198/2006 și a Regulamentul Consiliului (CE) nr 861/2006 cât și a Regulamentul nr XXX / 2011 privind politica maritimă integrată.

Obiectivul general al EMFF este de a sprijini politicile comune în domeniul pescuitului, precum și să dezvolte în continuare politica maritimă integrată a UE.

Contribuția la Strategia Europa 2020Finantare pe larg

EMFF va contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 în trei inițiative emblematice:

 1. O resursă europeană eficientă,
 2. O uniune a inovării,
 3. O agenda pentru noi competențe și locuri de muncă

 Consolidarea dimensiunii sociale

EMFF va promova coeziunea socială și crearea de locuri de muncă în domeniul pescuitului şi al comunităților dependente, prin adăugarea de valoare adaugata pescuitului și prin diversificarea altor sectoare maritime. 

 • Durabilitatea mediului Finantare pe larg
 • Concentrare pe pescuit și acvacultură inovatoare, viabilă și competitivă 
 • Un nou impuls pentru dezvoltarea politicii maritime integrate (PMI) 
 • Simplificarea și reducerea birocraţiei şi a sarcinilor administrative

 Abordarea strategică:

Contractele “CSF and Partnership”* vor înlocui abordarea strategică (Planurile Strategice Naționale) ce au fost utilizate în 2007 – 2013 în programul European Fishery Fund (POP), care are limitari grave şi care a presupus un efort disproporţionat pentru ţările membre al Uniunii Europene ce au avut acces limitat la fonduri.

 * În urma propunerilor pentru Politica de Coeziune a UE și în scopul de a ajuta statele membre în pregătirea contractelor de parteneriat cu Comisia Uniunii Europene pentru următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană a prezentat “Cadru Strategic Comun” (“Common Strategic Framework” – CSF). CSF este destinat să ajute la stabilirea clară a priorităților de investiții pentru următoarea perioadă de planificare financiară în statele membre și în regiunile acestora și să permită o mult mai bună combinare a diferitelor fonduri pentru a maximiza impactul investițiilor UE. Autoritățile naționale și regionale vor folosi acest cadru ca bază pentru elaborarea “contractelor de parteneriat” cu Comisia, angajându-se la îndeplinirea obiectivelor de creștere economică și de locuri de muncă din Europa pentru anul 2020.

Programarea strategică

EMFF se concentrează pe CFP, Common Fisheries Policy (Politicile Comune de Pescuit) și obiectivele strategice pe termen lung IMP, Integrated Maritime Policy (Politicile Maritime Integrate) incluzând aici pescuitul și acvacultura sustenabilă și competitivă, cadru de politică coerentă pentru dezvoltarea în continuare a IMP și pe dezvoltare teritorială echilibrată și incluzivă a zonelor de pescuit.

Măsurile existente au fost raționalizate și revizuite pentru a stabili o legătură puternică pentru EMFF cu sustenabilitatea mediului ce va sprijini trecerea la producția maximă durabilă (MSY) Maximum Sustainable Yield și va facilita reducerea treptată a vreunei interdicții prin abordare integrală.

Obiective

 • Promovarea pescuitului și a acvaculturii sustenabile și competitive;
 • Promovarea dezvoltării și implementării politicii maritime integrate (Integrated Maritime Policy) a Uniunii Europene într-un mod complementar la politica comună de coeziune în domeniul pescuitului şi acvaculturii, (Common Fisheries Policy).
 • Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și favorabile incluziunii pentru zonelor de pescuit;
 • Participarea ca şi contribuție la punerea în aplicare a CFP (Common Fisheries Policy).

EMFF este structurat în jurul a 4 piloni:

(Gestiune prin Autoritatea Natională de Management)

 1. Abordare Inteligentă, Ecologică în domeniul Pescuitului – pentru a promova tranziția către un pescuit durabil, mai selectiv, fără capturi şi eliberări a speciilor nedorite în mare, cu mai puține daune provocate ecosistemelor marine și prin urmare, cu o contribuţie la gestionarea durabilă a ecosistemelor marine; de a oferi sprijin axat pe inovație și valoare adăugată, făcând sectorul pescuitului viabil economic și rezistent la șocurile externe și al concurenței din țările terțe.
 2. Abordare Inteligentă, Acvacultură Ecologică (Verde) – cu scopul de a obține o acvacultură viabilă economic, competitivă și ecologică (verde), capabilă să facă față concurenței globale și să ofere consumatorilor din UE produse sănătoase și de înaltă valoare nutritivă.
 3. Dezvoltare Teritoriala Durabilă și favorabilă Incluziunii – pentru a inversa declinul multor comunități din zonele de coastă și interioare, dependente de pescuit, prin adăugarea de valoare pentru pescuit și activități legate de pescuit și prin diversificarea către alte sectoare ale economiei maritime.(Gestiune Centralizată Directă de catre Comisia Uniunii Europene)
 1. Politica Maritimă Integrată, – pentru a sprijini aceste priorități trans-statale ce generează creşteri economice şi pe care statele membre le vor duce mai departe apoi pe cont propriu – cum ar fi înţelegerea mediului maritim, amenajarea spațiului maritim, gestionarea integrată a zonelor de coastă și supraveghere maritimă integrată, protecția mediului marin, în special a biodiversității acestuia, precum și adaptarea la efectele negative ale schimbărilor climatice asupra zonelor de coastă.

În plus față de cei patru piloni, EMFF va include măsuri suplimentare de: colectare de date și consultanță științifică, control, guvernare, piața pentru produselor pescărești (inclusiv regiunile ultraperiferice), diverse plăți facultative către RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations) și acordarea de asistență tehnică.

Activități acceptate

 1. I. În cadrul pilonilor 1, 2 şi 3 gestionati de Autoritatea Naţională de Management

1. Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuitFinantare pe larg

 • Inovare – (proiecte care vizează dezvoltarea sau realizarea unor produse noi sau substanțial îmbunătățite față de cele mai bune produse existente, procese şi tehnologii noi sau îmbunătățite, soluţii de management noi sau îmbunătățite și sisteme noi de organizare.)
 • Servicii de consiliere (studii de fezabilitate, strategii de afaceri și de marketing)
 • Parteneriate între oamenii de știință și pescari (construcție de rețele)
 • Promovarea capitalului uman și a dialogului social (învățământ continuu pe tot parcursul vieții și activităţi de diseminare, dialog, etc.)
 • Facilitarea diversificării și crearea de locuri de muncă (start-up-uri de afaceri, retehnologizare, dezvoltare şi calificare)
 • Sănătatea și siguranță la bordul vaselor (investiții la bordul vaselor sau în echipamente individuale)
 • Sprijin pentru sisteme de concesiuni de pescuit transferabile ale CFP, Common Fisheries Policy, (proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare)
 • Sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor de conservare în cadrul CFP, (proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare)
 • Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin (investiții de sprijin în echipamente selective)
 • Inovarea legată de conservarea resurselor biologice marine (în curs de dezvoltare sau introducerea de noi cunoștințe tehnice sau organizaționale)
 • Protecția și refacerea biodiversității marine și a ecosistemelor în cadrul IMP (Politicile Maritime Integrate)
 • Activități de pescuit durabile (colectarea deșeurilor, construcția sau instalarea de facilități, o mai bună gestionare și conservare a resurselor)
 • De reducere a efectelor schimbărilor climatice (investiții la bord, auditari de eficiența energetică și modele schematice)
 • Calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite (investițiile la bord)
 • Porturi pescăresti, locuri de debarcare și adăposturi (investiții privind îmbunătățirea infrastructurii portuare de pescuit sau a locurilor de debarcare)
 • Pescuitul în apele interioare (investiții)

2. Dezvoltarea durabilă a acvaculturii

 • Inovare – (introducerea de noi cunoștințe tehnice sau organizaționale, dezvoltarea sau introducerea pe piaţă  a unor produse noi sau substanțial îmbunătățite)
 • Investițiile în off-shore și îm acvacultura nealimentară
 • Noile forme de venituri și valoarea adăugată (investiții)
 • Management, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură
 • Promovare a capitalului uman și a rețelelor (învățarea continuuă pe tot parcursul vieții și activităţi de diseminare, dialog, etc.)
 • Creșterea potențialului pe unităţile de acvacultură (dezvoltarea locaţiilor și a infrastructurilor de acvacultură)
 • Încurajarea noilor fermieri din acvacultură (încurajarea spiritul antreprenorial în acvacultură)
 • Promovarea acvaculturii cu un nivel înalt de protecție a mediului (investiții)
 • Conversia la sisteme ecologice de management si modele de audit de acvacultură organică
 • Acvacultura ca furnizor de servicii de protecţie de mediu
 • Măsuri de sănătate publică (compensarea cultivatorilor de moluște pentru încetarea temporară a recoltării moluștelor, exclusiv din motive de sănătate publică)
 • Măsuri de sănătate și bunăstare (de sănătate animală și de bunăstare în întreprinderile de acvacultură)
 • Asigurare stocurilor din acvacultură

3. Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit

 • Zonele pescărești, parteneriate locale și în cadrul strategiilor de dezvoltare locală (grupuri de acțiune locală pot solicita sprijin de pregătire, implementare, activitățile de cooperare)
 • Măsuri de marketing și de prelucrare asociate (planuri de producție și de comercializare, ajutor privind depozitarea, măsuri de marketing, produse procesate)

Compensarea costurilor adiţionale în regiunile ultraperiferice pentru pescuit și acvacultură măsuri de însoțire 

II. Sub Gestiune Centralizată Directă de către Comisia Uniunii Europene) Politica Maritimă Integrată

 • Studii; proiecte, inclusiv proiecte pilot și proiecte de cooperare;
 • Informare publică și schimb de bune practici, campanii de sensibilizare, conferințe, seminarii și ateliere de lucru;
 • Schimb de bune practici, activități de coordonare, de dezvoltare, exploatarea și întreținerea sistemelor IT și rețele

Punerea în aplicareFinantare pe larg

Cea mai mare parte a bugetului este alocat în cadrul gestiunii prin Autoritatea Naţională de Management. Fiecare stat membru elaborează un program operațional unic pentru a pune în aplicare prioritățile Uniunii şi pentru a fi co-finanțat de EMFF cu aprobarea Comisiei. Programele anuale de lucru vor stabili obiectivele specifice, rezultatele care trebuie atinse și metoda de punere în aplicare.

Eligibilitate

Entitățile cu sediul în statele membre pot aplica pentru finanțare din Fondul European pentru Pescuit.

Înapoi la Fonduri Europene 2014-2020 >>